خدمات

خدمات قابل ارائه به شما در این دفتر

ثبت و پیگیری دادخواست

دادگاه – شورا

ثبت و پیگیری شکواییه

ثبت و پیگیری اظهارنامه

ثبت و پیگیری دعاوی اعتراضی

تجدید نظر خواهی – واخواهی – اعتراض ثالث – اعاده دادرسی مدنی – اعتراض به قرار

ثبت و پیگیری دعاوی طاری

ورود ثالث – جلب ثالث – تقابل

ثبت و پیگری دعاوی دیوان عدالت اداری

ثبت لایحه

ثبت سامانه ثنا

پیگیری پرونده

جدیدترین مطالب

ارتباط با ما

شبکه اجتماعی (واتس آپ) : 09218734878